SPU : คณะบัญชี ม.ศรีปทุม จับมือ ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมด้านวิชาการและสหกิจศึกษา

SPU News

โดย kanokpong sartsang

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม  จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะบัญชี SPU และธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านวิชาการและผลักดันนักศึกษาในการฝึกปฏิบัติงานด้านสหกิจศึกษา โดยมี ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี ,ผศ.ดร.ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์ คณบดีคณะบัญชี SPU, ผศ.จิตราพร ลีละวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ และคุณศศิวิมล อารยวัฒนาพงษ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ลงนาม โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์เปรมจิต เสาวคนธ์ รองอธิการบดีร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้  ณ ห้อง Boardroom ชั้น14 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560  ที่ผ่านมา
#SPU #SRIPATUM #เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #คณะบัญชี
UploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImage