PR. NEWS SPU : ผลผลิตโครงการสหกิจศึกษา IT SPU รับเชิญเข้าร่วมเสวนาหลักสูตร "คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา"

SPU News

โดย kanokpong sartsang

PR. NEWS SPU : ผลผลิตโครงการสหกิจศึกษา IT SPU รับเชิญเข้าร่วมเสวนาหลักสูตร "คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา"
เครดิต : หนังสือพิมพ์สยามกีฬารายวัน วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560

UploadImage