SPU : นิเทศสหกิจฯ นักศึกษาคณะบัญชี ม.ศรีปทุม "เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง" บริษัท เอเชีย อัลลิแอนซ์ พาร์ทเนอร์ จำกัด

SPU Activity

โดย Admin Spublog

อ.ชัยสรรค์ รังคะภูติ อาจารย์คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้านิเทศงานสหกิจศึกษา นางสาวศิริพร สุขไชย
และนางสาวมนันญา บุญรอด นักศึกษาคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในโอกาสเข้าฝึกงานในบริษัท เอเชีย อัลลิแอนซ์ พาร์ทเนอร์ จำกัด  ลักษณะกิจการ : บริการรับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี ที่ปรึกษาทางบัญชีและการเงิน

ตามโครงการสหกิจศึกษา ระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม – 11 ธันวาคม 2558 ซึ่งการฝึกงานในโครงการดังกล่าวจะทำให้นักศึกษาได้ประสบการณ์จริงจากการทำงานและเป็นการเพิ่มโอกาสการได้งานทำภายหลังการสำเร็จการศึกษาอีกด้วย  ณ ที่ทำการบริษัท เอเชีย อัลลิแอนซ์ พาร์ทเนอร์ จำกัด เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา