SPU : บริการวิชาการสู่สังคม “ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้” โดย กลุ่มงานกิจการนักศึกษา SPU

SPU News

โดย kanokpong sartsang

กลุ่มงานกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม โดย ศูนย์สุขภาวะ ร่วมกับ ศูนย์กิจกรรมพัฒนานักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์ จัดกิจกรรมบริการวิชาการสู่สังคม ตามนโยบายข้อตกลงความร่วมมือของกระทรวงศึกษาธิการ  “ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้”ให้กับ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6  โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย โดยมี อาจารย์วิกานดา เจียมสุข ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาวะ SPU เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการควบคุมอารมณ์และพัฒนาการด้านอารมณ์  ให้กับนักเรียน จำนวน 200 คน ณ หอประชุมโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ดอนเมือง กรุงเทพ เมื่อเร็วๆนี้
#SPU #SRIPATUM #เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #กลุ่มงานกิจการนักศึกษา SPU 

UploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImage