อาจารย์กิตติพงษ์ จีนะวงค์ อาจารย์คณะนิเทศSPU เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ "สถาบันที่มีการเรียนการสอนด้านภาพยนตร์" จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

SPU Award

โดย Busakorn SPU

อาจารย์กิตติพงษ์ จีนะวงค์  อาจารย์สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ  เป็นสถาบันที่มี "การเรียนการสอนด้านภาพยนตร์" จากการประกวด 12 สถาบัน ในงานการประกวดภาพยนตร์สั้น 6+6 ลูกไม้ใต้ต้น"  จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พลเอกศิริชัย ดิสฐกุล จัดโดย กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ณ กระทรวงแรงงาน

โดยในงาน "การประกวดภาพยนตร์สั้น 6+6 ลูกไม้ใต้ต้น" 
ทีมนักศึกษาสาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล ชั้นปีที่ 2 คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2  "การประกวดภาพยนตร์สั้น 6+6 ลูกไม้ใต้ต้น"  จากการประกวด 12 สถาบัน ที่มีการเรียนการสอนด้านภาพยนตร์ รับโล่ห์และเกียรติบัตร จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พลเอกศิริชัย ดิสฐกุล ณ กระทรวงแรงงาน โดยมีอาจารย์กิตติพงษ์ จีนะวงค์ สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

UploadImage

UploadImage

#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #SPU