SPU : ผลผลิตโครงการสหกิจศึกษา IT SPU รับเชิญเข้าร่วมเสวนาหลักสูตร "คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา"

SPU News

โดย kanokpong sartsang

สองนักศึกษาเก่ง นายศุภกร รักวงศ์ษา และนางสาวปวีณา คงมั่น ผลผลิตจากโครงการสหกิจศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้รับเชิญเข้าร่วมเสวนาในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตร "คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา" ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์-2 มีนาคม 2560 เนื่องจากเป็นนักศึกษาที่มีประสบการณ์ในการเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา ณ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) และฝึกปฎิบัติงานได้ดีมาก จนทางบริษัทได้พิจารณาให้เข้าปฏิบัติงานในเวลาต่อมา เพื่อมาแชร์ประสบการณ์ตรงให้กับผู้เข้าร่วมรับฟังการเสวนาในครั้งนี้ได้รับฟัง
#SPU #SRIPATUM #เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #สหกิจศึกษา SPU

UploadImage

UploadImageUploadImageUploadImage