มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดประชุมหารือ 5 สถาบันจีน ผลักดันการศึกษาไทย-จีน

SPU Activity

โดย วรพจน์ บุญศรี

UploadImage

มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดการประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการกับผู้บริหารจาก 5 มหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้แก่ Sun Yat-Sen University, Wuhan University, Ningbo university of technology, Zhejiang Chinese Medical University, Southwest Petroleum University และ Southwest Petroleum University เข้าร่วมหารือเกี่ยวกับหลักสูตรที่มีความสำคัญและโดดเด่นของแต่ละสถาบัน เพื่อสร้างสายสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันและเป็นการผลักดันการศึกษาไทย-จีน ให้มีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้นในอนาคต โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์จิณดา เตชะวณิช รองอธิการบดีด้านการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีกล่าวต้อนรับ ณ ห้องบอร์ดรูม ชั้น 14 อาคาร 40 ปีศรีปทุม บางเขน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์  2560 ที่ผ่านมา

UploadImage