SPU : SPU รุกหารือ 5 มหาวิทยาลัยจีน MOU เพื่อพัฒนาการศึกษาไทย-จีน

SPU News

โดย kanokpong sartsang

อาจารย์จิณดา เตชะวณิช รองอธิการบดีด้านการต่างประเทศ ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง SPU และผู้บริหารจาก 5 มหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้แก่ Sun Yat-Sen University, Wuhan University, Ningbo university of technology, Zhejiang Chinese Medical University, Southwest Petroleum University และ Southwest Petroleum University โดยมีคณะผู้บริหารจากวิทยาลัยนานาชาติ ,คณะวิศวกรรมศาสตร์ ,คณะศิลปศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจ ให้การต้อนรับและร่วมหารือเกี่ยวกับหลักสูตรที่มีความสำคัญและโดดเด่นของแต่ละสถาบัน อาทิ การแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติ หลักสูตรภาษาอังกฤษ หลักสูตรภาคอุตสาหกรรมปิโตเลียม การผลิตน้ำมัน หลักสูตรบริหารธุรกิจ การค้าระหว่างประเทศ และหลักสูตรแพทย์แผนไทย-จีน เวชศาสตร์การฝังเข็ม เป็นต้น อันเป็นการสร้างสายสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบัน ที่มีความสำคัญต่อการสนับสนุนนักศึกษา และเป็นการผลักดันการศึกษาไทย-จีน ให้มีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้นในอนาคต ณ ห้องบอร์ดรูม ชั้น14 อาคาร 11  มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)เมื่อวันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา

UploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImage