​คณะดิจิทัลมีเดียSPU คว้าชนะเลิศ ประเภท Interactive Design ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท ประกวดสร้างสรรค์ผลงาน Digital Media Design Competition 2016

SPU Award

โดย Busakorn SPU

นักศึกษาคณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ชื่อทีม Digi Seed)  คว้ารางวัลชนะเลิศ ประเภท Interactive Design  ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท  จากการประกวดสร้างสรรค์ผลงาน Upgrade Your Life : Digital Media Design Competition 2016  ณ Exhibition Hall มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโดย คณะดิจิทัลมีเดีย ม.ศรีปทุม ร่วมกับ บริษัท Gigabyte 

โดยโจทย์ในครั้งนี้คือ Seed Upgrade Your Life ซึ่งเมล็ดพันธุ์จากนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่ได้เข้าร่วมสร้างสรรค์ผลงานสามารถคว้ารางวัลในประเภทต่างๆ ดังนี้

ประเภท Interactive Design

UploadImage

รางวัลชนะเลิศ
ทีม Digi Seed
1.นาย ทศพร สังข์ประคอง
2.นาย ศุภณัฐ จงเจริญมณี
3.นาย นิติภูมิ สุวรรณคำUploadImage

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ทีม Wally bean
1.นายคุ้มเกล้า จุฬาวังฤทธิ์
2.น.ส.ปิยาภรณ์ เสน่ห์ภักดี
3.นาย ณัฏฐวัฒน์ โคตรสมบัติUploadImage

รางวัลชมเชย
ทีม ต้นกล้า (Forget)
1.นาย จตุรพัฒน์ ฟุ้งขจรUploadImage

รางวัลชมเชย
ทีม Bunny CILK
1.นาย ธนพงษ์ เคหะเจริญ
2.นาย อดิศร เจียมเจริญ
3.นาย วจนะ ภิรมย์นก

ประเภท Comic strip

UploadImage

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
น.ส. เกวลีกรณ์ เลิศยุทธนาชัยUploadImage

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
นาย ศิวกร ขอทวีวัฒนาUploadImage

รางวัลชมเชย
น.ส.ชุติมา สุกุมลจันทร์UploadImage

รางวัลชมเชย
น.ส.ลักขณา เนื่องจำนงค์

ประเภท Animation

UploadImage

รางวัลชมเชย
ทีม Human GMO
1.นาย ภาสกร คชรินทร์

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage