ศรีปทุม เปิดบ้านต้อนรับ คณะเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

SPU Activity

โดย ธนชัย สุวรรณโชติ

   ผศ.ดร. วิรัช เลิศไพทรูย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ที่มาเข้าเยี่ยมชมพร้อมรับฟังการบรรยายของ ดร. วรสรวง ดวงจินดา ผู้อำนวยการสำนักงานการจัดการศึกษาออนไลน์ ในหัวข้อ “การจัดการการศึกษาออนไลน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม” ณ ห้อง 12A02 ชั้น 12A อาคาร 40 ปีศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา