SPU : นักศึกษาสาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง อบรม “บุคลิกภาพเพื่อเตรียมพร้อมในการสมัครงาน” โดย ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

SPU Activity

โดย Admin Spublog

ดร.อุทัยรัตน์ เมืองแสน  อาจารย์สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดการอบรม “บุคลิกภาพเพื่อเตรียมพร้อมในการสมัครงาน” ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ ตามโครงการ เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง โดยมีวิทยากรจากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับนักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับตนเองภายหลังจบการศึกษา ก่อนเข้าสมัครงานต่อไป ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน  ณ ห้อง 9-901  อาคาร30ปีศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน  เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา