SPU : นิเทศสหกิจศึกษา นศ.IT ม.ศรีปทุม เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง บริษัทเบทาโกร จำกัด (มหาชน)

SPU News

โดย kanokpong sartsang

ผศ.สุพล  พรหมมาพันธ์  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการสหกิจศึกษา  เข้านิเทศงานสหกิจศึกษา ครั้งที่ 1 ภาค 2/2559 นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม  เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ฝึกปฎิบัติงานสหกิจศึกษาแผนก IT ณ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) ถ.วิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา
#SPU #มหาวิทยาลัยศรีปทุม # เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง #SPU47Years  

UploadImage

UploadImage