โลจิสติกส์ ม.ศรีปทุม ชลบุรี "คว้ารางวัลชนะเลิศ ระดับภูมิภาค" การแข่งขันการบริหารจัดการร้านค้าปลีก (makro มิตรแท้โชห่วย)

SPU Award

โดย Busakorn SPU

ทีมนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี  "คว้ารางวัลชนะเลิศ ระดับภูมิภาค" การแข่งขันการบริหารจัดการร้านค้าปลีก (makro มิตรแท้โชห่วย)

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ร่วมกับ บริษัทสยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมการแข่งขันการบริหารจัดการร้านค้าปลีก โดยโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการ MOU ระหว่างบริษัทสยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) กับคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในด้านการพัฒนาธุรกิจค้าปลีกในจังหวัดชลบุรี
และเมื่อในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ทีมนักศึกษาสาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน คณะบริหารธุรกิจ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันระดับมหาวิทยาลัย มาแล้ว   และผลงานได้ถูกนำส่งเข้าแข่งขันระดับภูมิภาคต่อไปนั้น 
ซึ่งได้เข้ามารับรางวัลชนะเลิศทีมดีเด่นระดับภูมิภาค และผลงานก็จะถูกนำเข้าแข่งขันในระดับประเทศต่อไป

ทั้งนี้ในปีที่ผ่านมา ทีมนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ได้รับ "รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ในระดับประเทศ" ในการแข่งขันโครงการดังกล่าว

UploadImage

UploadImage