ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จประทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ม.ศรีปทุม ปีการศึกษา 2558 (ระดับปริญญาโท-เอก)

SPU News

โดย Koiy SPU

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จประทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปีการศึกษา 2558 (ระดับปริญญาโท-เอก) วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 15.00 น. ณ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.
 
โดย มหาวิทยาลัยศรีปทุม มีกำหนดพิธีฝึกซ้อมการเข้ารับประทานปริญญาบัตร วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 รายงานตัวเวลา 07.30 น. ณ อาคารสยามบรมราชกุมารี (อาคาร 5) ชั้น 1 และพิธีประทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ระดับปริญญาโท - เอก) วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ รายงานตัวเวลา 11.00 น. อาคาร 40 ปี ศรีปทุม (อาคาร 11) ชั้น 1 โซน C  โดยปีนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาดุษฎีบัณฑิต (ระดับปริญญาเอก) จำนวน 50 คน และมหาบัณฑิต (ระดับปริญญาโท) จำนวน 459 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 509  คน 
 
ในโอกาสเดียวกันนี้ สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้มีมติมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานโดดเด่น ประสบความสำเร็จในการใช้วิทยาการในสาขาวิชาต่างๆ ประกอบกิจการเกิดประโยชน์แก่สังคม และประเทศชาติ  จำนวน 8 ท่าน โดย สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์  อุปสมมหาเถร) มหาวิทยาลัยจะได้มีพิธีถวายปริญญาบัตรในโอกาสต่อไป และผู้ที่เข้ารับประทานปริญญาบัตรในครั้งนี้มี 7 ราย ได้แก่ นายจิระ มะลิกุล ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล  ประเภททั่วไป นายนพพร เทพสิทธา  ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  ประเภททั่วไป  นางประพีร์ บุรี ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ  ประเภททั่วไป นายประภาส ชลศรานนท์ ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์  ประเภททั่วไป นายพรสิทธิ์ ศรีอรทัยกุล ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศ  ประเภททั่วไป  นายพิศิษฐ์ ปัทมสัตยาสนธิ ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการตลาด ประเภททั่วไป นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ ประเภททั่วไป
 
สำหรับการแต่งกาย ผู้สำเร็จการศึกษาชาย-หญิง (กรณีรับราชการและประสงค์จะแต่งเครื่องแบบ) ให้แต่งกายตามระเบียบชุดข้าราชการที่สังกัดและสวมครุยวิทยฐานะตามหลักสูตรที่สำเร็จการศึกษา  ผู้สำเร็จการศึกษาชาย-หญิง (กรณีบุคคลทั่วไป) แต่งกายตามเครื่องแบบของระเบียบมหาวิทยาลัยและสวมครุยวิทยฐานะตามหลักสูตรที่สำเร็จการศึกษา การแต่งกายของผู้สำเร็จการศึกษามีครรภ์ (อายุครรภ์ไม่เกิน 7 เดือน และสภาพร่างกายต้องมีความพร้อม) อนุโลมให้สวมชุดคลุมท้องสีขาว ผ้าเนื้อหนาพอสมควร และสวมครุยวิทยฐานะตามหลักสูตรที่สำเร็จการศึกษา และเนื่องจากอยู่ในช่วงการไว้ทุกข์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ใคร่ขอความกรุณาญาติผู้สำเร็จการศึกษา ที่เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีผู้สำเร็จการศึกษา กรุณาแต่งกายโทนเสื้อผ้าสีดำ สีขาว ครีม หากติดโบว์ไว้ทุกข์ให้ติดที่ตำแหน่งหน้าอกด้านซ้าย
 
ทั้งนี้ พื้นที่จอดรถในวันฝึกซ้อมและวันพิธีประทานปริญญาบัตร ผู้ที่เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว สามารถนำรถยนต์เข้าจอดได้ในพื้นที่จอดรถภายในมหาวิทยาลัยศรีปทุม และพื้นที่จอดรถภายนอก โดยจุดจอดรถในวันฝึกซ้อม ได้แก่ พื้นที่จอดรถภายนอกที่ กองบัญชาการช่วยรบที่ 1 (ติด มหาวิทยาลัย) จำนวน 200 คัน  และจุดจอดรถวันพิธีประทานปริญญาบัตร ได้แก่ กองบัญชาการช่วยรบที่ 1 (ติด มหาวิทยาลัย) จำนวน 200 คัน และกองพันทหารช่างที่ 1 (ช.พัน 1 รอ.)จำนวน 300 คัน  โดยในวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 วันพิธีประทานปริญญาบัตรฯ  มหาวิทยาลัยได้จัดบริการรถตู้รับ-ส่ง เวลา 06.00-18.00 น  สำหรับผู้ที่นำรถยนต์เข้าจอดพื้นที่จอดรถ กองพันทหารช่างที่ 1กรมทหารราบที่11รักษาพระองค์ (ช.พัน 1 รอ.) และเพื่อบรรเทาปัญหาพื้นที่ในการจอดรถ ตลอดจนปัญหาการจราจรติดขัดในช่วงวันแวลาดังกล่าว ทางมหาวิทยาลัยขอความกรุณาท่านเดินทางโดยรถยนต์สาธารณะ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ สอบถาม โทร. 0 2579 1111  หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.spu.ac.th/master