นางสาวบังอร มะณีแสน ฝึกปฎิบัติงาน ฝ่ายบัญชี บริษัท ที คิว เอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด ลักษณะกิจการ : นายหน้าประกันภัยทุกประเภท

SPU Activity

โดย nattaporn

เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง 

บริษัท ที คิว เอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด 
ลักษณะกิจการ : นายหน้าประกันภัยทุกประเภท 
นางสาวบังอร มะณีแสน ฝึกปฎิบัติงาน ฝ่ายบัญชี

อาจารย์ประจำคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผศ.ธาราวัน เพชรเจริญ และอ.ยุวดี เครือรัฐติกาล , อ.สุภาพร แช่มช้อย อาจารย์ที่ปรึกษานิเทศงานสหกิจศึกษาฯ ในวันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน 2557