SPU : คณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง โดยทีมวิทยากรจากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)

SPU Activity

โดย Admin Spublog

        ผศ.ดร.พรวรรณ นันทแพศย์ รองคณบดีและรักษาการหัวหน้าสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เกียรติมอบของที่ระลึกให้กับทีมวิทยากรจากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) ในโอกาสที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเพื่อให้ความรู้ รวมถึงเคล็ดลับ เทคนิคการเขียน Resume ในการสมัครงาน การปฏิบัติตนและบุคลิกภาพที่เหมาะสมในการสัมภาษณ์งานให้กับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด,สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน,สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร, สาขาวิชาการจัดการ และสาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการสมัครงาน และการออกไปฝึกงานตามโครงการสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ณ ห้อง 9-903 ชั้น 9  อาคาร30ปีศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา