วิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ พานักศึกษาเปิดประสบการณ์ การเรียนรู้ ณ ศรีราชาฮาร์เบอร์

SPU Activity

โดย ธนชัย สุวรรณโชติ

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำนักศึกษาเปิดประสบการณ์จริงเข้าดูงานและฟังการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับ การขนส่งสินค้าทางเรือ ทั้งการนำเข้า-ส่งออก ณ ศรีราชาฮาร์เบอร์ โดยได้รับเกียรติจากคุณประพันธ์ ปัทวันวิเวก ผู้จัดการส่วนการตลาด เป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักศึกษาพร้อมแจกรางวัล #LSC_SPU #วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง