ชวนติดอาวุธทางธุรกิจ Digital Business Management: Business Intelligence...ไม่มีค่าใช้จ่าย!

SPU News

โดย Koiy SPU

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการ และ นักวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ และผู้ที่สนใจ

ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ...ฟังฟรี....ไม่มีค่าใช้จ่าย!
Digital Business Management: Business Intelligence
"ติดอาวุธทางธุรกิจด้วยการวางแผนธุรกิจด้วยสารนเทศอัจฉริยะทางธุรกิจ (Business Intelligence)
เพื่อการการตัดสินใจทางธุรกิจที่ดียิ่งขึ้น”
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ และวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 - 16.30 น.
ณ ห้องบงกช ชั้น 6 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.

โดยวิทยากร
คุณรัชเดช  เชาวนโยธิน 
กรรมการผู้จัดการบริษัท Xcellence Corporation จำกัด
ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบงานซอฟต์แวร์ประยุกต์ ERPและ เลขาธิการสมาคมอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์ไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุพงศ์ อวิรุทธา
หัวหน้าสาขาการจัดการธุรกิจดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
และที่ปรึกษาการวางแผนกลยุทธ์และการตลาดดิจิทัล
ดร.ณัฐธยาน์ ตรีผลา
อาจารย์ประจำสาขาการจัดการธุรกิจดิจิทัล

สนใจติดต่อ 02 579 1111 ต่อ 2354