ม.ศรีปทุม เปิดรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท-เอก ภาค 2/2558

SPU Activity

โดย Admin Spublog

มหาวิทยาลัยศรีปทุม  เปิดโอกาสทางการศึกษาเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระดับปริญญาโท-เอก ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558  โดย มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สมัครเรียนและสอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน ชั้น 11 อาคาร 11  โทร. 0 2558 6888, 0 2561 2222 ต่อ 3003-4  หรือ 095-5948116 และ 092-2767445 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี เปิดรับในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต  หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต   สมัครเรียนและสอบถามรายละเอียดได้ที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี อาคาร ดร.สุข - มาลินี พุคยาภรณ์ ชั้น 6  โทร. 0 3874 3690 – 9 ต่อ 2603-4

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น เปิดรับสมัครในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา และหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต  สมัครเรียนและสอบถามรายละเอียดได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น  โทร. 043 224 111 หรือ 08 7432 4733

ผู้สนใจสมัครเรียนทางออนไลน์ได้ที่ http://www.spu.ac.th/campaign/graduateschool/index_ma.php หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม www.spu.ac.th