SPU : กิจกรรมสร้างสรรค์ของคนวัยมันส์ “Everyday is Valentine’s” วัยรุ่นรู้ทันความรัก

SPU News

โดย kanokpong sartsang

กลุ่มงานกิจการนักศึกษา โดย ศูนย์ให้คำปรึกษาสุขภาวะ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ 13 และสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จัดโครงการ “Everyday is Valentine’s” วัยรุ่นรู้ทันความรัก เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การมองความรักในมุมมองที่แตกต่างและส่งเสริมให้นักศึกษาได้ร่วมกิจกรรมที่หลากหลายได้ทั้งความสนุกสนานและความรู้ อีกทั้งให้นักศึกษาได้ทำความรู้จักสถานที่ตั้ง ตลอดจนการบริการต่างๆ ของศูนย์ให้คำปรึกษาสุขภาวะ  ในการเข้ามาใช้บริการต่างๆ ของศูนย์ฯ ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพศูนย์อนามัยที่ 13 เข้ามาให้บริการตรวจสุขภาพร่างกายและสุขภาพฟันฟรี รวมถึงการให้ความรู้เรื่องบัตรทอง และการย้ายสิทธิบัตรทอง  อนามัยเจริญพันธุ์  การให้บริการคลีนิควัยรุ่นให้กับนักศึกษา และกิจกรรมดนตรีเพราะๆ จากนักศึกษาทุนศูนย์ศิลปวัฒนธรรม  ณ ลานกิจกรรมหน้าอาคารกิจกรรมนักศึกษาฯ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา

UploadImage

UploadImageUploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage