นศ.คณะบัญชี ม.ศรีปทุม คว้ารางวัลประกวดการเขียนเรียงความ “การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพบัญชี” ครั้งที่ 5 จาก สสอท

SPU Award

โดย Busakorn SPU

นางสาวพฤศชา สุวรรณมาลี นักศึกษาคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม คว้ารางวัล "รองชนะเลิศอันดับ 1" การเขียนเรียงความ ในหัวข้อ “การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพบัญชี” ครั้งที่ 5 ซึ่งจัดโดยคณะอนุกรรมการสาขาวิชาการบัญชี สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย(สสอท.) ร่วมกับ Pricewaterhouse Coopers ABAS Ltd Thailand & Mazars (Thailand) Ltd. ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage