นักศึกษา IT ม.ศรีปทุม คว้ารางวัล “นักศึกษา IT ที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น” จากสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย

SPU Award

โดย Busakorn SPU

นายธวัชชัย ไชยอ่อน นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสเทศและการสื่อสาร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้รับมอบรางวัล “นักศึกษา IT ที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น” ประจำปีการศึกษา 2558   จากสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ณ ห้อง IT404  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จ.นครปฐม

โดยมี ผศ.ดร.ธนา สุขวารี คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วยคณาจารย์เข้าร่วมแสดงความยินดี เมื่อวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา

UploadImage

UploadImage

UploadImage