New SPU : ม.ศรีปทุม เจ้าภาพจัดประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 7/2560

SPU News

โดย kanokpong sartsang

New SPU : ม.ศรีปทุม เจ้าภาพจัดประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 7/2560
เครดิต : หนังสือพิมพ์สยามกีฬา วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560

UploadImage