นักศึกษาคณะบัญชี ม.ศรีปทุม เจ๋ง คว้ารางวัลประกวดเรียงความ

SPU Activity

โดย ธนชัย สุวรรณโชติ

    คณะอนุกรรมการสาขาวิชาการบัญชี สสอท. ร่วมกับ Pricewaterhouse Coopers ABAS Ltd Thailand & Mazars (Thailand) Ltd. จัดการแข่งขันในการเขียนเรียงความ ในหัวข้อ "การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพบัญชี" ครั้งที่ 5 โดย นางสาวพฤศชา สุวรรณมาลี นักศึกษาคณะบัญชี ชั้นปีที่3 มหาวิทยาลัยศรีปทุม คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560