นักศึกษาป.เอก นิติศาสตร์ ม.ศรีปทุม คว้ารางวัล "วิทยานิพนธ์ ระดับดี สาขานิติศาสตร์" จากสภาวิจัยแห่งชาติ

SPU Award

โดย Busakorn SPU

พันตำรวจเอก ดร. คมสัน สุขมาก นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรนิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้รับรางวัล "วิทยานิพนธ์ รางวัลระดับดี สาขานิติศาสตร์" จากสภาวิจัยแห่งชาติ  ในหัวข้อ การพัฒนากฎหมายคนเข้าเมืองเพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ  ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับรางวัลในสาขานิติศาสตร์  ในงานวันนักประดิษฐ์ 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560
UploadImage

UploadImage

โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์ มัลลิกะมาลย์ ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต และดร.นันทพล กาญจนวัฒน์ ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิติรัฐกิจและการบริหาร มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมแสดงความยินดีด้วยกับนักศึกษาในครั้งนี้ด้วย
UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage