โครงการนักศึกษาเยี่ยมโรงเรียนเก่า (ศิษย์เก่าคืนถิ่น)

SPU Activity

โดย nattaporn

โครงการนักศึกษาเยี่ยมโรงเรียนเก่า (ศิษย์เก่าคืนถิ่น)

1.น.ส.กัญญกวิน ปิ่นกุล วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ คุณครูปราณี เกษมสวัสดิ์
UploadImage

นางสาวกัลยารัตน์ นามไพ 58041913 โรงเรียนสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา
UploadImage

3 น.ส.ณัฐกานต์ สีมา bรร.เดิมวิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี
UploadImage

4 นางสาวมนทิรา กมขุนทด 58032945 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
UploadImage

นางสาวเจนจิรา ปะกิริโย รหัส 59008781 (เทียบโอน) วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด
UploadImage

6 นางสาวปาณิสรา อินทร์งาม 58043002 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ กรุงเทพมหานคร
UploadImage

7 นางสาวสุทธิดา บุญเรือง 58014834 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทร
UploadImage

น.ส อุมามะห์ เก็มสัน 58044083
น.ส.อามีณี หมาดดาเระ 58044076 โรงเรียนดารุลอูลูม จ.สตูล

UploadImage

9 นางสาวเมปิยา สุวรรณโณ59016603 เทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ จ.อยุธยา
UploadImage

10 นส.นภสร รมทอง 57012130 รร.จุ๋งฮัวโซะเซียว จังหวัดตรัง
UploadImage
11 นางสาวณัฐมล กมลรัตน์ 58022794 หลักสูตร4ปี(ภาคปกติ)
12 นางสาว วิมลพร นามวิจิตร 58036510
โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร จังหวัด หนองบัวลำภู
13 น.ส.นวพร ศรีตะวัน 58009897
โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา จังหวัดเลย
14 นางสาวนิชาภัทร แสงจง 58027744
วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ