มองอนาคต เน็ตไอดอล เด่น หรือ ดับ กับการตลาดยุค ดิจิตอล 2016

SPU Activity

โดย Admin Spublog

อนาคตของเน็ตไอดอลการตลาดยุคดิจิตอล 2016 จะเป็นอย่างไร  นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต ชั้นปีที่ 2  คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จึงได้จัดการสัมมนา เพื่อไขข้อข้องใจ  เรื่อง "มองอนาคตเน็ตไอดอล เด่นหรือดับ กับการตลาดยุคดิจิตอล 2016” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นเรศ  ล้วนไพรินทร์  ที่ปรึกษาองค์กรและวิทยากรด้านพัฒนาศักยภาพมนุษย์ คุณขนิษฐา กุลสุมิตราวงศ์  เจ้าของแบรนด์สินค้า Khanittar Brand สปาขิงร้อน  คุณสุณัณณิภาร์  กฤษณสุวรรณ รองนางสาวไทย – นางแบบ และคุณปริยาพร  สุขแสง เน็ตไอดอล  เป็นวิทยากรรับเชิญ  ณ  ห้อง ออดิทอเรียม 2   ชั้น 14  อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน   ที่ผ่านมา