SPU : นักศึกษานิเทศฯ ม.ศรีปทุม คว้ารางวัลรอง อันดับ 1 "ประกวดร้องเพลง" เดอะพาซิโอ สตริงคอนเทส สเตจ 3

SPU Award

โดย Busakorn SPU

นายณัฐภัท กปิลกาญจน์ นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล ชั้นปีที่ 2  มหาวิทยาลัยศรีปทุม คว้ารางวัล รองชนะเลิศอันดับ1  จากการประกวดร้องเพลง  โครงการ เดอะพาซิโอ สตริงคอนเทส สเตจ 3  ณ ศูนย์การค้า เดอะพาซิโอ กาญจนาภิเษก กรุงเทพฯ   เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2560

UploadImage

UploadImage