SPU : นักศึกษานิเทศ ม.ศรีปทุม คว้ารางวัลที่ 2 โครงการกิจกรรมประลองความสามารถทางวิชาการ "การถ่ายภาพสินค้าโครงการหลวง"

SPU Award

โดย Busakorn SPU

นายเจนณรงค์ สวนปรารมย์ นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม คว้ารางวัลที่ 2 จากโครงการกิจกรรมประลองความสามารถทางวิชาการ "การถ่ายภาพสินค้าโครงการหลวง"  และได้นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ที่ได้รับรางวัลที่ 2 ด้วย  ณ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จากการแข่งขัน 10 ทีม 10 มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2560

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage