SPU : นิเทศ ม.ศรีปทุม คว้ารางวัล "ประกวดคลิปวีดีโอออนไลน์" รณรงค์ไม่สูบบุหรี่ในกลุ่มเยาวชน"วัยรุ่นรู้ทันควันบุหรี่"

SPU Award

โดย Busakorn SPU

ทีมนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ (ชื่อทีม Who do)  สาขาภาพยนต์และสื่อดิจิทัล ชั้นปีที่ 1 และ2 มหาวิทยาลัยศรีปทุม คว้ารางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 3  จากการประกวดคลิปวีดีโอออนไลน์ รณรงค์ไม่สูบบุหรี่ในกลุ่มเยาวชน "วัยรุ่นรู้ทันควันบุหรี่" ซึ่งจัดโดย มูลนิธิสื่อเพื่อเยาวชน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.)  ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

UploadImage

ซึ่งกิจกรรมการประกวดในครั้งนี้ ถือเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชน ได้แสดงศักยภาพในด้านการผลิตผลงาน การใช้ความคิดสร้างสรรค์ ในการรณรงค์ลดการสูบบุหรี่ เพื่อป้องกันนักสูบหน้าใหม่ที่จะเพิ่มจำนวนมากขึ้น ทั้งนี้บุหรี่เป็นสินค้าถูกกฎหมายชนิดเดียวที่เสพติดและฆ่าชีวิต โดยในปี 2558 พบว่า ประเทศไทยมีผู้สูบบุหรี่ทั้งสิ้น 10.9 ล้านคน ซึ่งเป็นสถิติที่ยังสูงอยู่และน่าเป็นห่วง เพราะบุหรี่ก่อความสูญเสียมหาศาลต่อผู้สูบ ครอบครัวและประเทศชาติ 

และในโอกาสนี้ อาจารย์ธีระพันธ์ ชนาพรรณ หัวหน้าสาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นตัวแทนรับโล่ภาคีเครือข่ายสถานศึกษาที่สนับสนุนโครงการ

UploadImage