Business Idea for Success : Better Life ระดับอุดมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

SPU News

โดย Koiy SPU

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จัดการประกวดและการแข่งขัน Business Idea for Success : Better Life ระดับอุดมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชิงโล่รางวัล อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พร้อมเงินรางวัล ระหว่างวันที่ 31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2560 ณ Exhibition Hall ชั้น 1 อาคาร 40 ปี ศรีปทุม (อาคาร 11) มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม. โดยกิจกรรมนี้ได้รับความสนใจจากนักศึกษา และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากสถาบันการศึกษาต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 100 คน

กำหนดการ
31 มกราคม 2560 
9.30  น.   - การออกบูทเพื่อนำเสนอ Business Idea และผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ณ Exhibition Hall  ชั้น 1 โซน A อาคาร 11
 
1 กุมภาพันธ์ 2560
09.00 น.   - ลงทะเบียนและเยี่ยมชมการออกบูธของนักศึกษาและผู้ประกอบการอื่นๆ
09.45 น.   - หัวหน้าสาขาการจัดการ กล่าวต้อนรับผู้เข้าแข่งขันและเข้าร่วมงาน
10.00 น.   - แข่งขันการตอบปัญหาด้านนวัตกรรมทางธุรกิจของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
11.00 น.   - การประกวดการนำเสนอ Business Idea ระดับอุดมศึกษา
12.00 น.   - พักรับประทานอาหารกลางวัน (ชั้น 1 โซน C)
13.00 น.   - พิธีกร กล่าวรายงาน
               - การแสดงเปิดงาน
               - คณบดี คณะบริหารธุรกิจ กล่าวต้อนรับ  
               - อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ประธานโครงการกล่าวเปิดงาน  
               - ถ่ายรูปหมู่เพื่อเป็นที่ระลึก
               - ประกาศรางวัลการแข่งขันตอบปัญหาด้านนวัตกรรมทางธุรกิจของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
               - อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มอบโล่รางวัล
               - รางวัลชนะเลิศ
               - รางวัลรองชนะเลิศ
               - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2
               - ประกาศรางวัลการนำเสนอ Business Idea ระดับอุดมศึกษา
               - อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มอบเงินรางวัล
               - รางวัลชนะเลิศ
               - รางวัลรองชนะเลิศ
               - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2
               - รางวัลชมเชย
13.30 น.   - การประกวดการนำเสนอแนวคิดเชิงนวตกรรมเชิงพาณิชย์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม
15.30 น.   - ประกาศผลการตัดสินรางวัลแนวคิดนวตกรรมเชิงพาณิชย์ 3 รางวัล
               - รางวัลชนะเลิศ
               - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
               - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
16.20 น.   - คณบดีคณะบริหารธุรกิจ กล่าวปิดโครงการ

สอบถาม สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล และสาขาวิชการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะบริหารธุรกิจ  โทร. 0 2579 1111 ต่อ 2354