อบรมเชิงปฏิบัติการ e-Learning ให้เป็นไปตามกำหนดของ KPI

SPU News

โดย Koiy SPU

​สำนักการจัดการศึกษาออนไลน์ (OOE) มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดอบรมนัดพิเศษ "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ e-Learning ให้เป็นไปตามกำหนดของ KPI" 
ได้แก่ e-Learning ทั่วไป / e-Learning Replacement / Camtasia Relay / Week8
จัดอบรม 3 รอบ
รอบที่ 1 วันอังคาร ที่ 24 มกราคม 2560 เวลา 9.30 - 12.00 น.
รอบที่ 2 วันพฤหัสบดี ที่ 26 มกราคม 2560 เวลา 9.30 - 12.00 น.
รอบที่ 3 วันศุกร์ ที่ 27 มกราคม 2560 เวลา 9.30 - 12.00 น.
English version  วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2560 เวลา 15.00 - 17.00 น.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5-1010 อาคาร 5 ชั้น 10 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม. ดูรายละเอียดได้ที่ http://bit.ly/OOE59WS
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2579 1111 ต่อ 2222