SPU : รองอธิการบดีด้านการต่างประเทศ ม.ศรีปทุม ให้การต้อนรับและปฐมนิเทศ นักศึกษา Study Abroad Program in Thailand @SPU (Panyathip International School

SPU News

โดย kanokpong sartsang

UploadImage
อาจารย์จิณดา เตชะวณิช รองอธิการบดีด้านการต่างประเทศ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้การต้อนรับ Mr. Carlos Huang, Faculty Member of Providence University และเป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาจาก Panyathip International School - Lao People's Democratic Republic จำนวน 11 คน และนักศึกษาจาก Providence University Republic of China จำนวน 5 คน ที่เดินทางมาเข้าร่วมโครงการ Study Abroad Program in Thailand @SPU (Panyathip International School ระหว่างวันที่ 14 - 19 มกราคม พ.ศ. 2560) และ (Providence University ระหว่างวันที่ 14 มกราคม - 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560) ณ ห้องประชุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา ในโอกาสนี้ รองอธิการบดีด้านการต่างประเทศได้นำคณะนักศึกษาฯเข้าเยี่ยมชม สถานที่ คณะ และส่วนงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัย เพื่อให้จะได้ทำความรู้จัก คุ้นเคยกับสถานที่ในขณะที่เข้าร่วมโครงการฯกับทางมหาวิทยาลัยศรีปทุม
UploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImage