SPU : นักศึกษา ม.ศรีปทุม จัดตั้งศูนย์รับบริจาค “ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ภาคใต้” 16 – 27 ม.ค. 60

SPU News

โดย kanokpong sartsang

UploadImage

พลังคนรุ่นใหม่ รวมพลังช่วยเหลือสังคม กลุ่มผู้แทนนักศึกษาจากคณะและวิทยาลัยต่างๆภายในมหาวิทยาลัยศรีปทุม  อาทิ คณะศิลปศาสตร์, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, คณะนิเทศศาสตร์, คณะดิจิทัลมีเดีย, คณะบริหารธุรกิจ, คณะบัญชี, คณะนิติศาสตร์, คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์, วิทยาลัยนานาชาติ, วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ ร่วมกับ สโมสรนักศึกษา, ศูนย์กิจกรรมพัฒนานักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์ และ สำนักงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประชุมหารือความร่วมมือจัดตั้งโครงการจิตอาสาในการเปิดศูนย์รับบริจาค น้ำดื่ม ข้าวสาร  อาหารแห้ง ยารักษาโรค และเงินสด  เพื่อรวบรวมนำไปมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัยทางภาคใต้  ซึ่งโครงการดังกล่าวจะเริ่มดำเนินการเปิดรับบริจาคสิ่งของและเงินบริจาค  ตั้งแต่วันที่ 16-27 มกราคม 2560 ในเวลา 09.30-16.30 น. ณ บริเวณหน้าอาคารกิจกรรมนักศึกษา (อาคาร10)  มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน กรุงเทพฯ
โดยขอเชิญชวน... ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยศรีปทุม และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมบริจาคสิ่งของที่จำเป็นในการดำรงชีพ  อาทิ  อาหารแห้ง ทุกชนิดฯ ยารักษาโรค น้ำดื่ม และเงินสด เพื่อนำสิ่งของและเงินบริจาคไปช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องชาวไทย ที่ประสบกับปัญหาอุทกภัยน้ำท่วมทางภาคใต้ในขณะนี้ต่อไป
***ซึ่งในวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560 ในเวลา 16.30 น. ณ บริเวณหน้าอาคาร กิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน กรุงเทพฯ จะทำพิธีส่งมอบสิ่งของและเงินบริจาคให้กับหน่วยงานภาครัฐบาล คือ “กองทัพบก” เพื่อนำไปช่วยเหลือแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมทางภาคใต้ต่อไป  ทั้งนี้ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์กิจกรรมพัฒนานักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์ อ.อาทิตย์ เสาร์ธงใหญ่ 084-649-6688 อ.เฉลิมชัย สินธุอารีย์ 081-638-2106 สำนักงานประชาสัมพันธ์ นายอนันต์ เมืองทอง 090-971-7859 และ สโมสรนักศึกษา 091-841-2819
#SPU #มหาวิทยาลัยศรีปทุม # เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง #Dekspu #Dek60 #เด็ก60 #SPU Gen D (Digital) #SPU47Years

UploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImage