ม. ศรีปทุม หารือ Chinese Culture University ป.ไต้หวัน แลกเปลี่ยนนศ. ไทย-ไต้หวัน

SPU Activity

โดย วรพจน์ บุญศรี

อาจารย์จิณดา เตชะวณิช รองอธิการบดีด้านการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานในการกล่าวต้อนรับ Prof. Kuo – Cheng Kuo, PhD - Chairman Of Department of Global Business และ Prof.Wei – Bin Ben Chen, Ph.d - Director of International Cooperation Division, OIMA จาก Chinese Culture University ประเทศไต้หวัน เพื่อหารือว่าด้วยการร่วมมือทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยศรีปทุมและ Chinese Culture University ร่วมกันในอนาคต ณ ห้อง 12A03 อาคาร 40 ปีศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน กรุงเทพฯ