SPU : เตรียมพบกับหลักสูตร "SEM21" @วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม... เร็วๆนี้

SPU News

โดย kanokpong sartsang

UploadImage

ศตวรรษที่21 กับการก้าวเป็นผู้ประกอบการ ในสไตส์ " Work Smart ไม่ Work Hard" อย่างไร
# พบกันในหลักสูตร "SEM21" @วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
พบกับ 8 ผู้เชี่ยวชาญด้านแผนธุรกิจ อาทิ ผศ.ดร.วิชิต อู่อ้น  ผศ.ดร.อัจฉราพร  โชติพฤกษ์  ผศ.ดร.พรวรรณ  นันทแพศย์  ผศ.ดร.ประพันธ์  ชัยกิจอุราใจ  ดร.อุทัยรัตน์  เมืองแสน  ดร.ณัฐสพันธ์  เผ่าพันธ์  อาจารยานัท โชติอัครศรุติ  อาจารย์นิวัต  จันทราช 
วันที่  13 – 14  และ  20 – 21  พฤษภาคม 2560   เวลา  09.00 – 16.00 น.  (อาหาร กลางวัน+เบรก)  ณ  อาคาร 11 ชั้น 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : โทร. 02 558 6888 ต่อ 3003 – 4  หรือโทร. 084 0833892  095 5461425
สร้างมืออาชีพ  ด้วยมืออาชีพ
#SPU47Years  #SPU #มหาวิทยาลัยศรีปทุม # เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง # วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ #SEM21