ม.ศรีปทุม จัดประชุมวิชาการ "SPUCON2016"

SPU Activity

โดย

UploadImage
มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 11 ประจำปี 2559 เรื่อง"ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน" โดยได้รับเกียรติจาก ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี กล่าวเปิดการประชุม พร้อมรับฟังการปาฐกถาพิเศษ ห้อข้อเรื่อง "พระอัจฉริยภาพด้านการทรงงานแก้ปัญหาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่9" โดย ดร.ปราโมทย์ ไม้กลัด อดีตอธิบดีกรมชลประทาน กรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา ณ ห้อง Auditorium 1 ชั้น 14 อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน