พิธีประสาทปริญญา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558

SPU Activity

โดย Koiy SPU

มหาวิทยาลัยศรีปทุม  จัดพิธีประสาทปริญญา แก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปีการศึกษา 2558  โดยกำหนด วันฝึกซ้อม  ในวันศุกร์ที่  3 กุมภาพันธ์ 2560 และกำหนดวันรับจริง วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม  กทม.  ทั้งนี้ เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดในวันเดินทาง ขอความกรุณาเดินทางโดยรถยนต์สาธารณะ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้  
สอบถาม โทร . 0 2579 1111  สำนักงานทะเบียน  ต่อ 1025, 1127 และ 1362   สำนักงานประชาสัมพันธ์  1002, 1118, 1124 – 6