SPU : นักศึกษาคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น บริการวิชาการชุมชน "การจัดทำบัญชีครัวเรือน”

SPU News

โดย kanokpong sartsang

UploadImageนักศึกษาคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง จัดโครงการบริการวิชาการชุมชน "การจัดทำบัญชีครัวเรือน โดยประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" ที่บ้านโนนเชือก (คุ้มบ้านโนนหนองลาด) หมู่ที่ 7 ต.บ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา
#SPU #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง

UploadImageUploadImageUploadImage