กิจกรรม Workshop ในโครงการประกวดหนังสั้น “อาชีวะทำดีเพื่อพ่อ”

SPU Activity

โดย nattaporn

เป็นโครงการจากความร่วมมือของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) , เครือข่ายเยาวชนโคตรอินดี้ ,สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย, สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา,องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS) ณห้องบัวหลวง แกนด์รูม อาคารดร.สุข พุคยาภรณ์ ชั้น5 มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน กรุงเทพ ในวันที่ 10 ธันวาคม 2559
UploadImage 

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage