SPU : 2 คณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ศรีปทุม บริการวิชาการสู่สังคม “ Active Learning for 21 Century Tool and Implementation” สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จ.นครปฐม

SPU News

โดย kanokpong sartsang

UploadImageรองศาสตราจารย์ ดร.กีรติ ชยะกุลคิรี  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางวิศวกรรม และรองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา  กอเจริญ อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ภายใต้การดำเนินการของศูนย์
สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยศรีปทุม บริการวิชาการสู่สังคม ได้รับเกียรติจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เชิญเป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง “ Active Learning for 21 Century Tool and Implementation” ในโครงการการอบรมการจัดการเรียนการสอนและทำวิจัยในชั้นเรียน แบบ Active Learning Teacher และครู 4.0 ในระดับอุดมศึกษา ให้แก่คณาจารย์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ณ โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559
#SPU #มหาวิทยาลัยศรีปทุม # เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง    
 UploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImage