ผศ.ดร.สิรินธร สินจินดาวงศ์ (ผอ.TLC SPU) ได้รับรางวัล "ผลงานวิจัยในชั้นเรียนยอดเยี่ยม" จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

SPU Award

โดย Busakorn SPU

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรินธร สินจินดาวงศ์ (ผอ.TLC SPU) ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้รับรางวัล "ผลงานวิจัยในชั้นเรียนยอดเยี่ยม" จาก ศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

และได้รับเกียรติร่วมเสวนาในหัวข้อ "ประสบการณ์การทำวิจัยจากงานประจำและงานวิจัยในชั้นเรียน" ในการประชุมวิชาการการวิจัยระบบการศึกษาไทย ครั้งที่ 1  (The 1 st Conference on Research for Thai Education System; CRTES) ระหว่างวันที่ 24 - 25 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมนงนุช การ์เด้น รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี

จัดโดย สภาคณาจารย์และพนักงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ร่วมกับ ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) และ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

UploadImage

UploadImage

UploadImage