SPU : ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน ม.ศรีปทุม บริการวิชาการสู๋สังคม การจัดการเรียนการสอนและทำวิจัยในชั้นเรียน แบบ Active Learning Teacher และครู 4.0 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

SPU News

โดย kanokpong sartsang

UploadImage
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรินธร สินจินดาวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน และผู้ช่วยศาสตราจารย์รัฐสภา แก่นแก้ว ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านวิชาการ ศูนย์มีเดีย กลุ่มงานบริการเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยศรีปทุม บริการวิชาการสู่สังคม ได้รับเกียรติจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เชิญเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการการอบรมการจัดการเรียนการสอนและทำวิจัยในชั้นเรียน แบบ Active Learning Teacher และครู 4.0 ในระดับอุดมศึกษา ให้แก่คณาจารย์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ณ โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559
UploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImage