ม.ศรีปทุม ไหว้ครู ครอบครู นาฏศิลป์-ดนตรีไทย สำนึกรักษ์ไทย ‘59

SPU News

โดย

     ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธี “ไหว้ครู ครอบครู นาฏศิลป์ ดนตรีไทย” ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิคุณต่อครูบาอาจารย์ สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีไทยและวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยา พุคยาภรณ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม ใเป็นประธานในพิธีจุดเทียนชัยมงคล ณ Exhibition Hall ชั้น 1 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา
ซึ่งในโอกาสนี้ทาง มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้รับเกียรติจาก ดร.จุลชาติ อรัณยะนาค เป็นพิธีกรผู้ประกอบพิธีไหว้ครูนาฏศิลป์ ดนตรีไทย ในครั้งนี้ด้วย

UploadImage