SPU : คณะศิลปศาสตร์ ม.ศรีปทุม บริการวิชาการสู่สังคม สอนภาษาต่างประเทศ ชุมชนเคหะบางบัว กทม.

SPU News

โดย kanokpong sartsang

UploadImageดร.พัชราพร รัตนวโรภาสและผศ.บุญเลิศ วงค์พรม อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง  โดยการเข้าร่วมจัดกิจกรรมบริการวิชาการสู่สังคม ภายใต้ชื่อโครงการสอนภาษาต่างประเทศให้แก่ผู้อยู่อาศัยในชุมชนการเคหะบางบัว ครั้งที่ 2  เพื่อมุ้งเน้นให้ประชาชนและเยาวชนในชุมชนตื่นตัวและหันมาสนใจในการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศให้มากขึ้น โดยนำนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้าสอนภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานโดยเน้น Activities-Based ซึ่งมีน้องๆเยาวชนสนใจเข้าร่วมกิจกรรมการสอนภาษาในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก ซึ่งเด็กๆได้ทั้งความรู้และความสนุกสนาน ทำให้เด็กๆกล้าพูด กล้าแสดงออกมากขึ้น โดยโครงการดังกล่าวจัดให้มีขึ้น ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน – วันที่ 5 ธันวาคม 2559  ณ  ชุมชนเคหะบางบัว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
UploadImageUploadImage