SPU : ชมรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ม.ศรีปทุม เดินตามแนวพระราชดำริ เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

SPU News

โดย kanokpong sartsang

UploadImageวันอาทิตย์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ ชมรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยดร.พัชราพร รัตนวโรภาส อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมฯและอาจารย์รุ่งรัตน์ วัชรพฤกษ์ อดีตอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมฯ ได้นำสมาชิกชมรมฯจัดกิจกรรม การเรียนกับตัวจริง ประสบการ์จริง เดินทางท่องเที่ยวพร้อมการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดำเนินตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่๙ โดยเข้าศึกษา ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงภาคกลาง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยสมาชิกได้เรียนรู้และดำเนินตามแนวพระราชดำริ ในการเข้าฟังการบรรยายเรื่องการปลูกหญ้าแฝก พร้อมลงมือปฎิบัติจริง ในการช่วยกันปลูกหญ้าแฝกในแปลงทดรอง ซึ่งทำให้สมาชิกชมรมฯ ได้เรียนรู้การใช้หญ้าแฝกในการพัฒนา ปรับปรุงบำรุงดิน ฟื้นฟูดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ และแก้ปัญหาดินเสื่อมโทรม นอกจากนี้ก่อนการเดินทางกลับยังได้เข้ากราบนมัสการ
"หลวงพ่อพุทธโสธร" พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา ณ วัดโสธรวรารามวรวิหาร ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมือง ริมแม่น้ำบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อความเป็นสิริมงคลอีกด้วย
#SPU #มหาวิทยาลัยศรีปทุม # เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง 

UploadImageUploadImageUploadImageUploadImage