นักศึกษาคณะบัญชี คว้า 2 รางวัล "นักศึกษาดีเด่น ด้านวิชาการ" จาก สสอท. (สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ)

SPU Award

โดย Busakorn SPU

นักศึกษาคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม  คว้า 2 รางวัล "นักศึกษาดีเด่น ด้านวิชาการ" จาก สสอท. (สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ) จากผู้เข้าร่วม 68 สถาบัน ในโอกาสวันสถาปนาสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครบรอบ 39 ปี (สสอท.) 
 ได้แก่

1. นางสาววิชิตา เพิ่มพูนธัญญะ นักศึกษาคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้รับ รางวัลนักศึกษาดีเด่นด้านวิชาการ "ผลการเรียนและผลงานวิชาการดีเด่น"
UploadImageUploadImage


2. นางสาวธัญญานุช ศรีทัศน์ นักศึกษาคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้รับ  รางวัลนักศึกษาดีเด่นด้านวิชาการ "ผลการเรียนดีเด่นด้านสอบบัญชีและได้รับทุนกองทุนเต็ม-ยรรยง วรากรวรวุฒิ"
UploadImage
UploadImage


โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี และ อาจารย์เปรมจิต เสาวคนธ์ รองอธิการบดี ในฐานะกรรมการฝ่ายพัฒนา สสอท. พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์เข้าร่วมแสดงความยินดี กับผู้ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ ณ ห้องกิ่งเพชร ชั้น3 โรงแรมเอเชียกรุงเทพฯ

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage


UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage