SPU สร้างความสำเร็จ สู่เป้าหมายอันสูงสุด

SPU Activity

โดย

สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาผู้บริหารระดับต้นและระดับกลางสายวิชาการและสายสนับสนุน ในการทำงานร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนให้องค์กรประสบความสำเร็จสู่เป้าหมายอันสูงสุด ณ โรงแรมทวาราวดี รีสอร์ท จ.ปราจีนบุรี ระหว่างวันที่ 25-26 พ.ย. 59