SPU : ศิษย์เก่า IT ม.ศรีปทุม สร้างชื่อระดับโลก ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติประดับหอเกียรติยศ WACE 2015-2016 Hall of Fame ของสมาคมสหกิจศึกษาโลก

SPU Activity

โดย Admin Spublog

มหาวิทยาลัยศรีปทุม  ขอแสดงความยินดี แก่ นายเอกลักษณ์ บุญพร้อม (กัปตัน)(ที่3จากขวา) ศิษย์เก่าสหกิจศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่ประสบความสำเร็จในอาชีพการทำงาน และได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติประดับอยู่บนหอเกียรติยศ WACE 2015-2016 Hall of Fame ของสมาคมสหกิจศึกษาโลก (www.waceinc.org) ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ที่ มหาวิทยาลัยแมสซาซูเซตโลเวลล์ ในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งนับเป็นคนที่ 2 ของประเทศไทย ที่ได้รับการเชิดชูเกียรติอันสูงสุดนี้.

เครดิตภาพและข้อมูลจาก  http://www.waceinc.org/coophof/hall2016/pg1.html