SPU : ม.ศรีปทุม จัดพิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น และศิษย์เก่าดีเด่นดาวรุ่ง ประจำปี 2558

SPU Activity

โดย Admin Spublog

 

       คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้มีมติเป็นเอกฉันท์มอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น และศิษย์เก่าดีเด่นดาวรุ่ง ประจำปี    การศึกษา 2557 เพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่ ศิษย์เก่าดีเด่น และศิษย์เก่าดีเด่นดาวรุ่ง ประจำปี 2557 ในงานพิธีไหว้ครูแผ่นดิน “เทิดพระเกียรติทั่วหล้า บูชาครูของแผ่นดิน ภูมินทร์ภูมิพล” ประจำปีการศึกษา 2558 ซึ่งจัดโดยสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุมร่วมกับกลุ่มงานกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุมโดยได้รับเกียติจาก ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานในการมอบรางวัลเกียรติยศ ศิษย์เก่าดีเด่นและศิษย์เก่าดีเด่นดาวรุ่ง  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปีการศึกษา 2557   ณ บัวหลวงแกรนด์รูม อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา

โดยมีรายละเอียด ผู้เข้ารับรางวัลเกียรติยศ ศิษย์เก่าดีเด่นและศิษย์เก่าดีเด่นดาวรุ่ง  ดังนี้

1.รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น จำนวน 4 ท่าน  ได้แก่ 

นายฉัตรชัย  รุจิตานนท์                  

ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์

เลขานุการศาลแพ่ง กระทรวงยุติธรรม

นางนภัสนันท์  พรรณณิภา             

ศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โปบรคเกอร์ จำกัด

 

นายชัยวัฒน์   เอมวงศ์                    

ศิษย์เก่าคณะศิลปศาสตร์

ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาด สำนักงานและศูนย์การค้า บริหารงานการตลาด งานเช่า สำนักงาน กรุงเทพและทั่วประเทศในเครือ ซีพี บริษัท ซีพีแลนด์ จำกัด (มหาชน)

นายโกศล      วัฒยุ                        

ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฮสตีล โปรดักส์ จำกัด

 

2.รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นดาวรุ่ง จำนวน 6 คนได้แก่

 

นายกิติพงษ์   ประจวบลาภ            

ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์

เจ้าหน้าที่บริหาร ศูนย์บริหารความเสี่ยงองค์กร สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

นายปุญญภณ เทพประสิทธิ์ 

ศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ

กรรมการผู้บริหาร บริษัท เอ็มวีพี คอนซัลท์แทนท์ จำกัด

นายทนุกุล     น้ำเพ็ชร                  

ศิษย์เก่าคณะศิลปศาสตร์

ประธานผู้จัดการ บริษัท น้ำเพ็ชร์ ทัวร์ จำกัด

นายธาดา       ไมตรีเวช               

ศิษย์เก่าคณะดิจิทัลมีเดีย

Chief sound and music producer composer / designer บริษัท wave unit

 

น.ส.มลธิรา     ชิตกุล                   

ศิษย์เก่าคณะบัญชี

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี บริษัท ทุ่งคาคอนกรีต จำกัด และบริษัทในเครือ

น.ส.สุทัศน์      พันธุ์ประเสริฐ        

ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์

Senior field application engineer ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค บริษัท electronics source co.ltd